Kontakt

Home

VEDTEKTER FOR

EKNE SMÅBÅTFORENING‍‍‍

Forelagt og godkjent av årsmøtet 29.12.2016

I.NAVN OG FORMÅL

§1

Foreningens navn er ­­­Ekne Småbåtforening. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, Region Trøndelag. Foreningens hjemsted er i Levanger kommune.

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

 1. Forvalte kommunalt friområde ved båthavna til allmenhetens interesser i henhold til gjeldende avtale med Levanger kommune
 2. Virke for etableringen av og forestå driften av Ekne småbåthavn
 3. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
 4. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
 5. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
 6. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter avsettes til foreningens formål.

II. MEDLEMSKAP

§3

Som medlem kan opptasenhver båtinteressert som vil arbeide for foreningensformål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, stander eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.  Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

III. KONTINGENT

§5

Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§6

Kontingent og gebyrer fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

IV. FORENINGENS ORGANER

§7

Foreningens administrative organer er;

 1. Årsmøtet (generalforsamling)
 2. Styret
 3. Faste komiteer

§8

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§9

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 15. januar samme år.

§10

Det ordinære årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge ordstyrer og referent
 3. Behandle styrets årsberetning
 1. Behandle regnskap, fremlagt i revidert stand
 2. Behandle budsjett for kommende år
 3. Fastsette kontingent og gebyrer
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Foreta valg på;

a)Leder

b)Styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Leder velges ved særskilt valg for ett år, styremedlemmer velges for 2 år, dog således at der hvert år er 2 eller 3 styremedlemmer på valg.

c)Valgkomite på 2 medlemmer

d)1 ekstern revisor og 1 intern bilagskontrollør

e)Andre komiteer og

f)Representanter til KNBF Båtting (årsmøte) og KNBF Trøndelag sitt årsmøte.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §8. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

§11

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 5 styremedlemmer. Styret velger nestleder, kasserer og sekretær blant styremedlemmene. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.

§12

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og drift. Styret ansetter og avskjediger foreningens eventuelle funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styremøtet er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§13

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

VI. DIVERSE

§14

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§15

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i §9foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§16

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske avviklingen av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av Kongelig Norsk Båtforbund.  Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

§17

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av Kongelig Norsk Båtforbund legges til grunn.