Regler vedrørende båtplasser:‍‍

Tildeling av andel og båtplass

  1. Tildeling av båtplass skjer etter søknad til styret på fastsatt skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til styret.
  2. For å få tildelt båtplass må søkeren bli andelshaver og betale et innskudd for andelen fastsatt av årsmøtet. Innskuddets størrelse er det som er fastsatt av årsmøtet ved tildeling av båtplass, selv om søkeren har stått på venteliste jamfør punkt II, underpunkt 4.
  3. Andelen er ikke tilknyttet noen bestemt fysisk del av bryggeanlegget, men gir rett til båtplass tildelt av styret.
  4. Dersom det ikke er båtplass ledig, kan søkeren velge å stå på venteliste og får ansiennitet fra tidspunktet for innføring på listen. Kun medlemmer kan stå på venteliste for båtplass, og dermed ha rett på prioritering ved ledig båtplass.
  5. Styret avgjør om fartøyet er egnet for plass i havnen ut fra type, lengde, bredde, tyngde og andre forhold.
  6. Andelshaveren skal oppfylle de krav til fortøyning og sikkerhetsregler som er fastsatt av styret og sørge for at fartøyet har forsvarlig tilsyn.  

Brudd på sikkerhetsregler kan medføre erstatningsansvar og gebyr. Innskuddet tjener som sikkerhet for eventuelt slikt ansvar, men ansvaret er ikke begrenset til innskuddet.        

II.               Overdragelse av andel

1. Dersom en andelshaver ønsker å overdra sin andel gjelder følgende:

a) Andelshaveren sender skriftlig melding til styret.

b) Dersom styret har søkere på venteliste tildeles båtplassen etter ansiennitet.

c) Styret kan velge å bytte om på plasser når det er hensiktsmessig ut fra båtens størrelse mm.

d) Ved salg av fast eiendom som hus og hytte, kan båtplassen overdras sammen med eiendommen. Overdragelsen skal gjennomføres i henhold til punkt III, 1. a) og punkt IV i reglementet.

e) Styret har myndighet til å frata medlemmer rett til bruk av havneanlegget og ekskludere andelseiere som ikke følger foreningens bestemmelser. Dette omfatter også mislighold/manglende innbetaling av innskudd og/eller årlig leie. Styret har i slike tilfeller anledning til ved tvang å selge vedkommende medlems andel. Utestående fordringer vil da ha førsteprioritet i oppgjøret.

f) Ved opphør av retten til bruk av havneanlegget skal medlemmets (leietakerens) båt være fjernet fra havnen. Ved brudd på denne bestemmelsen er Ekne småbåtforening berettiget til å flytte båten eller sette den på land, for medlemmets (leietakerens) regning og risiko.  

2. Ekne småbåtforening har ingen innløsningsplikt av andeler, men styret kan forhandle med andelshaver om tilbakekjøp.  

Fremleie kan skje og skal godkjennes av styret, basert på underpunkt 5 og 6‍‍‍ (over). Andelshaveren har ansvar overfor styret og foreningen, herunder betaling av leie og deltakelse i dugnader og egeninnsats. Fremleier har informasjonsplikt til styret, og ingen båtplass kan fremleies uten at styret har godkjent fremleie.      

‍‍‍Ved ønske om båtplass kontaktes

‍‍‍Pål Austeen

Stig Andreassen‍‍‍

Mobil 90 14 75 31

Mobil 41 22 46 62

Båtplasser

For Medlemmer

Arrangement

Kontakt

Facebook

Kontakt

Home